1. Home>

Odricanje od odgovornosti

Ovo odricanje od odgovornosti se primenjuje svaki put kada posetite veb-stranicu kompanije SD Worx (www.sdworx.rs). Posećivanjem veb-stranice izričito prihvatate uslove ovog odricanja od odgovornosti. Kompanija SD Worx može jednostrano promeniti uslove ovog odricanja od odgovornosti u bilo kom trenutku.

Sve stranice, informacije, simulacije, dokumenti, veze ili druge reference (uključujući veb-stranice trećih strana i druge informacije) i drugi materijali koji su dostupni na ovoj veb-stranici ili putem nje („informacije“) služe samo u opšte informativne svrhe. Informacije ne predstavljaju i nemaju za cilj da predstavljaju ili zamenjuju pravni ili drugi stručni savet u vezi sa bilo kojim konkretnim pitanjem ili činjeničnim stanjem. Ne treba da postupate niti da se uzdržavate od postupanja na osnovu informacija, a da prvo ne zatražite pravni savet od ovlašćenog, i ako je to potrebno, sertifikovanog pravnog savetnika koji je nadležan za predmetnu oblast.

Informacije možda nisu iscrpne i ne odražavaju nužno trenutno stanje zakona. Kompanija SD Worx ne može isključiti mogućnost da će neke informacije zastariti, da su nepotpune ili netačne. Kompanija SD Worx nije odgovorna za sadržaj i nema tehničku niti bezbednosnu kontrolu nad veb-stranicama i informacijama trećih strana. Shodno tome, kompanija SD Worx se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu nastalu pristupanjem, konsultovanjem ili korišćenjem informacija i/ili pristupanjem i upotrebom interaktivnih aplikacija. Svako korišćenje naše veb-stranice i informacija je na sopstvenu odgovornost.

Veb-stranicu možete posetiti u svakom trenutku, osim kada se vrši održavanje tehnologije ili sadržaja, ili za vreme popravke veb-stranice. Kompanija SD Worx se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu nastalu usled nedostupnosti veb-stranice ili njenih delova, za bilo kakva ograničenja njenog korišćenja itd.

Prava intelektualne svojine nad veb-stranicom, logotipima, informacijama, interaktivnim aplikacijama itd. su u vlasništvu kompanije SD Worx i takođe su zaštićena autorskim pravima. Zabranjeno je kopiranje, promena ili izmena cele ove veb-stranice ili njenog dela u bilo kom obliku i na bilo koji način bez izričitog odobrenja kompanije SD Worx. Protiv svakog lica koje prekrši ovaj uslov biće pokrenut parnični i krivični postupak. Kompanija SD Worx vam daje dozvolu da kopirate, štampate i koristite informacije koje ste pročitali, pod uslovom da takve informacije koristite isključivo za sopstveno informisanje, i ova dozvola ne uključuje bilo kakvo dalje umnožavanje, distribuciju, komercijalizaciju ili korišćenje od strane trećih lica.

Kompanija SD Worx strogo vodi računa o bezbednom pristupu uslugama na mreži, koje su dostupne klijentima i registrovanim korisnicima, korišćenjem sigurnosnih sistema u skladu sa najnovijim tehnološkim dostignućima. Da bi mu pristup bio omogućen, korisnik mora da dokaže svoj identitet kroz postupak za identifikaciju koji samo on može da koristi. Korisnik se obavezuje da će uslugu koristiti sa dužnom pažnjom i da će učiniti sve da spreči bilo koje treće lice da sazna za striktno lični postupak za identifikaciju. Odgovornost za postupanje u skladu s ovim postupkom za identifikaciju i za bilo kakve štetne posledice zloupotrebe postupka za identifikaciju snosi isključivo korisnik.

Kompanija SD Worx poštuje privatnost korisnika svoje veb-stranice u skladu sa važećim propisima o privatnosti i zaštiti podataka, uključujući Opštu uredbu o zaštiti podataka. Za više informacija pogledajte našu Izjavu o privatnosti na mreži.

Za ovo odricanje od odgovornosti merodavno je belgijsko zakonodavstvo. Sudovi u Antverpenu (odeljenje u Antverpenu) imaju isključivu nadležnost.